Päättötyö - Rakenna oma maailmasiSteinerkoulun lukion ehkä yksi tunnusomaisimmista piirteistä on 12. luokalla tehtävä itsenäinen projekti, päättötyö. Sen laajuus vaihtelee ACTS-maissa huomattavasti Suomen yhden kurssin laajuudesta Tanskan lähes 300 tunnin laajuiseen projektiin. Päättötyö voi liittyä opiskelijan vapaasti valitsemaan aiheeseen tieteen, taiteen tai käytännön alalta.

 

Kuvat ovat Lappeenrannan steinerkoulun lukion 12. luokan päättötyön kuvitusta.


Luovan ajattelun taitojen vahvistamisen näkökulmasta päättötyö on olennainen osa opiskelijan oppimista. ACTS-diplomiin päättötyö on tulossa omana modulinaan ja tällä hetkellä moduliluonnos antaa opiskelijalle yhtä suuren vapauden aiheen valintaan kuin aiemminkin. Tosin uutena näkökulmana luonnoksessa on se, että opiskelijan on mietittävä, mihin vähintään kahteen eri oppiaineeseen päättötyön toteuttaminen liittyy. 

Olen vapaasti suomentanut luonnoksen seuraavasti (virallinen ACTS-versio tulee aikanaan): 

Päättötyön yleiset tavoitteet:  
Pättötyö auttaa opiskelijaa saavuttamaan lukion jälkeiset tavoitteet opiskelu- ja työuralla, antaa 1) aikaa kehittää omia taitojaan ja 2) mahdollisuuden antaa näytön omista mielenkiinnonkohteistaan tarkoituksenmukaista teknologiaa hyödyntäen. Päättötyön tekeminen kehittää opiskelijan oppimaan oppimisen taitoja, innostaa uusien aiheiden ja menetelmien oppimiseen, mahdollistaa itseohjautuvuuden omassa oppimisprosessissa, suunnittelussa ja arvioinnissa. 

Päättötyön tavoitteet: 
1. Opiskelija oppii valitsemaan, suunnittelemaan ja viemään läpi itsenäisen projektin, johon käyttää projektin edellyttämiä taitoja, metodeja ja lähteitä. Opiskelijalla kehittyy taito kuvailla, miksi on valinnut tietyn aiheen projektilleen ja mitä taitoja projektin läpi vieminen vaatii. Opiskelija nimeää tavoitteet ja suunnittelee aikataulun. Mahdolliset projektin vaiheessa etenemistä vaikeuttavat riskit on nimettävä ja kerrottava, miten aikoo niistä selvitä. Työvaiheista on pidettävä kirjaa työsuunnitelmaa seuraten.
2. Opiskelija tutkii, vertaa ja valikoi tietoa ja lähteitä vähintään kahdelta opetussuunnitelman eri aihealueelta siten, että ne auttavat tavoitteen saavuttamisessa. Opiskelijalla kehittyy taito etsiä tietoa ja lähteitä vähintään kahdelta opetussuunnitelman aihealueelta, arvioida lähteiden käytettävyyttä ja kertoa valintaperusteet niille. Myös lähteiden etsinnästä ja arvioinnista on pidettävä seurantapäiväkirjaa.
3. Opiskelija valitsee ja käyttää eri taitoja, jotka sisältävät tarkoituksenmukaisen teknologian käyttöä ja käytännön osaamista. Hän osoittaa ongelmanratkaisutaitoja vastoinkäymisiä kohdatessaan. Opiskelijalla kehittyy projektinhallinnan taidot tarvittavien taitojen ja tarkoituksenmukaisen teknologian käytön ja käytännön osaamisen alueella.  
4. Opiskelija arvioi itsenäisen projektinsa tavoitteiden saavuttamista ja tekee johtopäätöksiä. Hän esittää työnsä antaen siten näytön osaamisestaan, tarkoituksenmukaisella tavalla. Opiskelijalla kehittyy taito viestiä yleisölle työnsä tuloksista ja tavoitteiden saavuttamisesta, kyky arvioida tuloksia ja omaa osaamista.


Päättötyönä voi toteuttaa lähes mitä tahansa. Aiheen valinta on vapaa. Opiskelija voi tehdä tutkielman, rakentaa veneen, biljardipöydän tai pitää valokuvanäyttelyn. Itsenäisen projektityön tekeminen antaa mahdollisuuden syventyä itseään koskettaneeseen aiheeseen. Alla on viime kevään esimerkkejä toteutuneista töistä:

Tampereen steinerkoulussa päättötyöaiheet on esitelty vuosikertomuksessa.

Lahden Rudolf Steiner -koulu julkaisi päättötöiden esittelytilaisuudesta videon.

Suurin kysymys tällä hetkellä lienee se, mikä on päättötyön asema jo valmiiksi kiireisenä abivuonna (jos lukio toteutuu kolmevuotisena). Mitä toteutustapoja steinerlukiot ovat ottaneet käyttöön? Kertokaahan! Millä tavalla tällä hetkellä kerrotte opetussuunnitelmassa ja opinto-oppaassa päättötyöstä? Helsingin Rudolf Steiner -koulun lukion opinto-oppaasta voi katsoa yhden esittelytavan. Esimerkki päättötyön kuvailusta opetussuunnitelmassa voit lukea esim.Vantaan steinerkoulun lukion opetussuunnitelmasta (2006-2016).
 Kommentit